DOLAR 18,6185 0.14%
EURO 19,2429 -0.5%
ALTIN 1.053,80-0,58
BITCOIN 306530-0,74%
Mersin
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

17:53

AKŞAM'A KALAN SÜRE

şişli escort

TKP nin Bölücü Kürt Milliyetçiliğine İlişkin Tavrı

TKP nin Bölücü Kürt Milliyetçiliğine İlişkin Tavrı

Yıldırım Koç yazdı "TKP nin bölücü Kürt milliyetçiliğine karşı tavrı

ABONE OL
Ağustos 24, 2022 13:25
TKP nin Bölücü Kürt Milliyetçiliğine İlişkin Tavrı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

TKP’NİN BÖLÜCÜ KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİNE İLİŞKİN TAVRI

www.yildirimkoc.com.tr

Nihai olarak sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya arzulayan iki çizginin (bir tarafta SBKP ve Kominternaracılığıyla onun önderliğini benimsemiş olan TKP, diğer tarafta Atatürk) nasıl çatıştığının bir örneği Kürt sorunudur.

Atatürk’ün çizgisi, nihai amaca ulaşmada ilk aşama olarak “bağımsız ve demokratik bir Türkiye”yi ve Türkiye’ye özgü sosyalizmi hedefliyordu. SBKP ve onun önderliğini benimsemiş olan TKP, dünyanın ilk sosyalist ülkesi olan ve dünyanın sosyalizm doğrultusunda ilerlemesinde ana dayanağı oluşturduğu düşünülen Sovyetler Birliği’nin varlığının korunması ve güçlenmesinin nihai amaca ulaşmada belirleyici olduğunu düşünüyor ve politikalarını bu doğrultuda biçimlendiriyor ve uyguluyordu.

Farklı etnik ve inanç kökenlerinden gelen insanlardan çağdaş bir Türk milleti oluşturma ve böylece “bağımsız ve demokratik bir Türkiye” ve Türkiye’ye özgü bir sosyalizm yaratma mücadelesi veren Atatürk, çeşitli nedenlerle etnik kimlikten yararlanmak isteyen eğilimlere karşı son derece duyarlıydı.

Mustafa Kemal Paşa’nın ve Cumhuriyet Türkiyesi’nin Türkiye Komünist Partisi’ne karşı olumsuz tavrının önemli nedenlerinden biri, Türkiye’de üniter devlet yapısının bütünlüğünün ve “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkının oluşturduğu Türk Milletinin” birliğinin korunmasına ve geliştirilmesine verilen önemdir. TKP, bu konuda önemli bir tehdit oluşturabilecekti.

Lenin, Ekim Devrimi öncesinde Çarlık Rusyası’nda büyük baskı altında yaşayan azınlıkların desteğini almak ve Ekim Devrimi sonrasında da emperyalizmin Sovyet Rusya’yı parçalama girişimlerini önlemek amacıyla, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını, koşullu olarak, savundu. Marx ve Engels’de genel eğilim, bu hakkı sosyalizm mücadelesine bağımlı kılmaktı. Örneğin, 1821 yılında Yunanlılar Osmanlı’ya karşı ayaklandığında, bu ayaklanmaya karşı çıkmışlardı (Bkz.Marx’ın New York Times’da 19 Nisan 1853 tarihli yazısı). Buna karşılık, İrlanda’nın İngiltere’ye karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini desteklemişlerdi. Rosa Luxemburg, Rusya’nın hakimiyeti altındaki Polonya’nın bağımsızlık mücadelesine karşı çıkarken, Osmanlı Devleti’ndeki azınlıkların ayrı devlet kurma hakkını savunuyordu. Anarşistlerden Proudhon, azınlıkların ve hatta sömürgelerin ayrı devlet kurma hakkına karşı çıkıyordu;  Bakunin ise her ulusal hareketin desteklenmesi gerektiğini savunuyordu.

Türkiye Komünist Partisi, Lenin’in belirli koşullarda desteklediği ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını programlarına geçirdi ve emperyalistlerin Türkiye’yi zayıflatmada ve parçalamada kullandıkları bir araca yeşil ışık yaktı. TKP, 1920 Koçgiri, 1925 Şeyh Sait, 1930 Ağrı ve 1937/38 Dersim isyanlarını yaşamış ve bunlardan büyük zarar görmüş olan Kemalist yönetim açısından çok tehlikeli bir politika benimsedi. Bu isyanlar sırasında Sovyetler Birliği’nin Türkiye yanlısı tavrı, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkına dayanmıyordu; emperyalistlerin kontrolündeki bir Kürt devletinin Sovyetler Birliği açısından yaratacağı büyük tehdide bağlıydı. Yoksa Kominternde, TKP de, Sovyetler Birliği’nin çıkarlarına uygun olduğunda ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını savundu. Sovyetler Birliği desteğiyle 22 Ocak 1946 tarihinde İran’ın kuzeyinde kurulan ve Sovyet desteği çekilince hemen yok edilen Mehabad Kürt Cumhuriyeti, Sovyetler’in bu konulardaki politikasının bir örneğidir.

TKP’nin 1920 Yılı Programı

10-16 Eylül 1920 günleri Bakü’de toplanan Türkiye Komünist Teşkilatları Birinci Kongresinde kabul edilen Türkiye Komünist Fırkası Programı’nda bölücülük kabul ediliyordu:

7- T.K.F. muhtelif milletlere mensup inkilâpçı amele ve rençber sınıfları arasındaki eski düşmanlıkları kaldırmak için aşağıdaki en kat’i çarelere girişir: (elif) Dil ve hars nokta-i nazarından her milletin tam hürriyetini temin ve bu itibarla bir veya diğer millete mahsus olan her türlü imtiyazları ilga eder. (be) T.K.F. hükûmet teşkilâtında muhtelif milletlere mensup amele, rençber şûrâlar cumhuriyeti teşkilini kabul ve “hür milletlerin hür ittihadı” esasında olmak üzere federasyon usulünü tercih eder. (pe) Fırka amele ve rençber sınıfları da tamamen ayrı ve müstakil yaşamak ceryanlarına kapılmış olan milletlerin arasında kanlı nizalar çıkmasına yer vermemek için bu gibi meselelerin “plebisit” usulüyle: Umumî reye müracaatla halline delâlet eder.”

TKP’nin 1926 Programı

TKP’nin 1926 Programının ana hatları 1925 yılındaki kongresinde belirlendi. “Ertesi sene zarfında merkez komitasının harici bürosu bu lâyihayı tadil ederek mazbut bir program şekline sokmuş; bu proje, 1926 fırka konferansı tarafından tadil ve kabul edildikten sonra, Komintern’in tasvibine mazhar olmuştu.” TKP’nin parçasını oluşturduğu Komintern’in onayladığı programda Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütünlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik şu bölümler yer alıyordu (metin aynen aktarılmaktadır):

“(11) T.K.P. milli ekalliyetlerin, Türkiye’den ayrılmak hakkı da dahil olmak üzere, mukadderatlerini bizzat tayin etmek haklarını bilakaydü şart tanır. Halk fırkasının müslüman ekalliyetleri zorla türkleştirmek ve hıristiyan ve Musevi ekalliyetleri de ezmek siyasetine her vasıta ile muhalefet eder.” TKP (azınlıklar) “onlar için hukukta tam bir müsavat, lisanlarını kullanmak ve tedvin ve tedris etmek hususunda tam bir serbesti (…) talep eder.”

“(55) “A.K.H. (Amele ve Köylü Hükümeti) kesif halk kütleleri halinde yaşayan milli ekalliyetlere (kürtler, lazlar) mukadderatlerini serbestçe tayin etmek ve arzu ederlerse Devletten ayrılmak hakkını bahşeder. (…) Aynı zamanda, bir sovyetcumhuriyeti  şeklinde teşekkül eden Türkiye amele ve köylü hükûmeti, imperyalizme ve derebeylerine karşı elbirliğile mücadele için, mazlum milli ekalliyetlerin emekçi kütleleri ile sovyet cumhuriyetleri federasyonu şeklinde bir ittifak akdine matuf bir siyaset takip eder.” (TKP Programlarının tam metinleri için bkz. Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar Cilt 1 1908-1925, İletişim Yay., İst., 2009; Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar Cilt 2, 1925-1936, İletişim Yay., İst., 2009 veya Ürün Yayınları, TKP Programları ve Mustafa Suphi Tezleri, İstanbul, 1997)

Şefik Hüsnü, B.Ferdi imzasıyla Komintern’in yayın organında 1926 yılında yayımlanan yazısında, Türkiye’ye şu öneride bulunuyordu: “Kürdistan’ın geniş halk kitlelerine, İngilizler’in baskısından ve kendilerini ezen feodaller ve dincilerden kurtulur kurtulmaz kendi hükümet biçimlerini kendilerinin belirleme hakkının tanınacağının resmen açıklanması.” (Şefik Hüsnü, Yazı ve Konuşmalar, Kaynak Yay., İstanbul, 1995;22)

1930 yılında Ağrı isyanı çıktı. TKP’nin merkez komitesi yayın organı olan İnkılâp Yolu dergisinin Temmuz-Ağustos 1930 sayısında Ağrı isyanı incelendi. TKP isyana değil, isyanın “derebeyleri ve serseri çete reislerinin rehberliğinde” olmasına karşı çıkıyordu. TKP’nin 31 Temmuz 1930 tarihli açıklamasının bazı bölümleri aşağıda sunulmaktadır:

“Burjuva gazetelerinin eşkıyadan, çapulcu çetelerinin tenkilinden bol bol bahsetmelerine rağmen, tam manasıyla hoşnutsuz bir halkın hükümet siyasetine karşı kütlevi bir kıyamı karşısında bulunuyoruz. (…) Siyasi mahiyetine gelince, Kürt isyanı, başına geçip ona istikamet verenlerin şiarları, niyetleri ve intisapları itibarıyla, emperyalizme alet olan, halkın ve inkılabın menafiine mugayir [menfaatlerine aykırı], koyu mürteci geri bir harekettir. (…) Halkın niçin ayaklandığını araştırmak bu manada kendiliğinden meydana çıkar. Onun dertleri ve duyguları malum. O neticesi milli ekalliyetleri diledikleri gibi yaşamak haklarından mahrum etmek, iktisadi ve mali tedbirlerle yoksul kütleleri mahv u perişan etmek olan, ancak zenginleşen tabakaların menafiine uygun, ‘halk aleyhtarı’ müstebit bir siyaset sistemine nihayet vermekten gayri sefalet ve ıstıraptan yakayı sıyırmanın çaresini göremiyor. Bu bakıma göre isyan masum köylülüğün bir kurtuluş mücadelesidir. Bu mücadelede mürtecilerin peşinden gitmekle köylülük feci bir surette yanılıyor. Bizzat kendi maksatlarına göre hareket etmiş oluyor. Fakat onu mazur görmek lazımdır. Bugüne kadar hangi samimi inkılapçı fırka çıktı, ona hakikati anlattı da o dinlemedi? Bu sahada Türkiye Komünist Fırkası da vazifesini yapmak fırsatını henüz ele geçirmiş değildir. Biz eminiz ki yoksul köylülük, önünde başka bir kurtarıcı teşkilat görmediği için, derebeylerinin ve serseri çete reislerinin rehberliğini kabul ediyor. Saf inkılap gayelerimizle biz kendimizi onlara tanıttığımız gün derhal komünist teşkilatları etrafında toplanacakları ve memleket mikyasındaki büyük amele ve köylü hareketlerine iştirak suretiyle hem kendi mahalli menfaatlerine hem de amele ve köylü inkılâbının umumi ve yüksek menfaatlerine çok müessir hizmetler ifa edecekleri muhakkaktır.” (Tunçay,2009;239-240)

Türkiye’nin bağımsızlığını ve devlet bütünlüğünü Şefik Hüsnü ve arkadaşlarının katılmadığı kanlı bir mücadeleyle kazanmış olan Kemalist kadroların, devletin üniter yapısına ve milli bütünlüğüne yönelik böylesine açık bir tehdit karşısında tepki göstermesinden doğal ne olabilir ki!

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Alanya escort bayan Manavgat escort bayan Fethiye escort bayan Kemer escort bayan Didim escort bayan Çanakkale escort bayan Aydın escort bayan Muğla escort bayan Tekirdağ escort bayan Manisa escort bayan Balıkesir escort bayan Trabzon escort bayan Elazığ escort bayan Ordu escort bayan Kütahya escort bayan Isparta escort bayan Rize escort bayan Kahramanmaraş escort bayan Yalova escort bayan Giresun escort bayan Yozgat escort bayan Tokat escort bayan Şanlıurfa escort bayan Sivas escort bayan Batman escort bayan Erzurum escort bayan Sinop escort bayan Kırşehir escort bayan Karaman escort bayan Kırıkkale escort bayan Bolu escort bayan Amasya escort bayan Niğde escort bayan Uşak escort bayan Edirne escort bayan Çorum escort bayan Osmaniye escort bayan Zonguldak escort bayan Van escort bayan Erzincan escort bayan Zeytinburnu masaj Talas masaj Tarsus masaj Tavşanlı masaj Terme masaj Tire masaj Torbalı masaj Toroslar masaj Turgutlu masaj Turgutreis masaj Turhal masaj Tuzla masaj Ulus masaj Ümraniye masaj Urla masaj Üsküdar masaj Vezirköprü masaj Viranşehir masaj Yatağan masaj Yenimahalle masaj Yenişehir masaj Yıldırım masaj Yomra masaj Yumurtalık masaj Yunusemre masaj Yüreğir masaj www.dubainewescorts.com Adana escort Afyon escort Aksaray escort Amasya escort Ankara escort Antalya escort Antep escort Aydın escort Balıkesir escort Bursa escort Anamur escort Antakya escort Arnavutköy escort Atakum escort Ataşehir escort Avcılar escort Bafra escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Balçova escort Bandırma escort Başakşehir escort Batıkent escort Battalgazi escort Bayındır escort Bayrampaşa escort Beldibi escort Belek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beylikdüzü escort Beyoğlu escort Beypazarı escort Adalar escort Adapazarı escort Afşin escort Akçaabat escort Akçadağ escort Akçakale escort Akçakoca escort Akdağmadeni escort Akdeniz escort Akhisar escort Akşehir escort Aksu escort Akyazı escort Alanya escort Alaşehir escort Aliağa escort Almus escort Altıeylül escort Altınordu escort Araklı escort Ardeşen escort Arifiye escort Avsallar escort Ayvacık escort Ayvalık escort Aziziye escort vip eskort model http://www.escortperl.com Gaziantep escort Denizli escort Adana escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Kayseri escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Eskişehir escort Yalova escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağri escort Bitlis escort Siirt escort Çorum escort Burdur escort Diyarbakir escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Mardin escort Kırşehir escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanliurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elaziğ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Isparta escort Uşak escort Igdır escort Keşan escort Safranbolu escort Boyabat escort Kızıltepe escort Üzümlü escort Bucak escort Kadirli escort Bornova escort Batıkent escort Alanya escort İnegöl escort Orhangazi escort İzmit escort Akşehir escort Tarsus escort İlkadım escort Çerkezköy escort Ardeşen escort Kuşadası escort Merzifon escort Bandırma escort Çerkeş escort Gelibolu escort Gerede escort Antakya escort Ceyhan escort Dinar escort Besni escort Bozüyük escort Eskil escort Diyadin escort Ahlat escort Çivril escort Bağlar escort Akçakoca escort Aziziye escort Lüleburgaz escort Şahinbey escort Bulancak escort Digor escort Keskin escort Bünyan escort Kaman escort Battalgazi escort Elbistan escort Akhisar escort Bulanık escort Bodrum escort Altınordu escort Bor escort Avanos escort Adapazarı escort Virenşehir escort Gemerek escort Kangal escort Akçaabat escort Erbaa escort Tavşanlı escort Karşıyaka escort Çankaya escort Manavgat escort Nilüfer escort Arnavutköy escort Gebze escort Beyşehir escort Silifke escort Atakum escort Çorlu escort Çayeli escort Didim escort Suluova escort Edremit escort Ilgaz escort Biga escort Göynük escort İskenderun escort Çukurova escort Kaynaşlı escort Emirdağ escort Gölbaşı escort Söğüt escort Ortaköy escort Dogubayazıt escort Güroymak escort Karahayıt escort Bismil escort Horasan escort Mucur escort Babaeski escort Şehitkamil escort Espiye escort Kağızman escort Yahşihan escort Develi escort Doğanşehir escort Afşin escort Alaşehir escort Malazgirt escort Marmaris escort Fatsa escort Ürgüp escort Akyazı escort Eyyübiye escort Şarkışla escort Araklı escort Niksar escort Simav escort Buca escort Çubuk escort Muratpaşa escort Görükle escort Avcılar escort Darıca escort Çumra escort Anamur escort Çarşamba escort Ergene escort Fındıklı escort Nazilli escort Taşova escort Susurluk escort Çan escort Mudurnu escort Defne escort Kozan escort Sandıklı escort Yahyalı escort Patnos escort Kahta escort Pamukkale escort Ergani escort Oltu escort Nizip escort Görele escort Sarıkamış escort Yeşilyurt escort Dulkadiroğlu escort Kırkağaç escort Varto escort Fethiye escort Kumru escort Erenler escort Akçakale escort Suşehri escort Of escort Turhal escort Torbalı escort Haymana escort Kepez escort Osmangazi escort Bağcılar escort Derince escort Ereğli escort Erdemli escort Bafra escort Kapaklı escort Pazar escort Davutlar escort Altıeylül escort Ayvacık escort Dörtyol escort Sarıçam escort Sur escort Palandöken escort Nurdağı escort Tirebolu escort Zile escort Ünye escort Selim escort Kocasinan escort Onikişubat escort Salihli escort Milas escort Pamukova escort Birecik escort Yıldızeli escort Ortahisar escort Malkara escort Yakutiye escort Zara escort Yomra escort Konak escort Keçiören escort Lara escort Yıldırım escort Beylikdüzü escort Gölcük escort Karatay escort Mezitli escort Canik escort Efeler escort Ayvalık escort Kırıkhan escort Seyhan escort Melikgazi escort Pazarcık escort Soma escort Dalaman escort Sapanca escort Haliliye escort Ödemiş escort Mamak escort Kemer escort Mudanya escort Çekmeköy escort Körfez escort Meram escort Aliağa escort Polatlı escort Belek escort Gemlik escort Esenler escort Fatih escort Selçuklu escort Akdeniz escort Terme escort Söke escort Karesi escort Yüreğir escort Payas escort Talas escort Türkoğlu escort Turgutlu escort Datça escort Gümbet escort Serdivan escort Karaköprü escort Çeşme escort Sincan escort Gaziemir escort Ulus escort Kaş escort Gürsu escort Güngören escort Mut escort Samandağ escort Yunusemre escort Köyceğiz escort Siverek escort Toroslar escort Menteşe escort Kadıköy escort İznik escort Serik escort Menemen escort Aksu escort Kağıthane escort Kartal escort Maltepe escort Kestel escort Yenişehir escort Yatağan escort Tire escort Finike escort Pendik escort Sarıyer escort Şişli escort Sultangazi escort Tuzla escort Urla escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Karacabey escort Ümraniye escort Üsküdar escort Zeytinburnu escort Konya bayan escort
Sakarya bayan escort
Samsun bayan escort
Kocaeli bayan escort
Kayseri bayan escort
İzmir bayan escort
Hatay bayan escort
Gaziantep bayan escort
Diyarbakır bayan escort
Ankara bayan escort
Adana bayan escort
Antalya bayan escort
Bursa bayan escort
Mersin bayan escort
Aydın bayan escort
Balıkesir bayan escort
Çanakkale bayan escort
Kıbrıs bayan escort
Kütahya bayan escort
Manisa bayan escort
Muğla bayan escort
Tekirdağ bayan escort
Trabzon bayan escort
Yalova bayan escort
Isparta bayan escort
Kahramanmaraş bayan escort
Ordu bayan escort
Rize bayan escort
Sivas bayan escort
Afyon bayan escort
Aksaray bayan escort
Giresun bayan escort
Şanlıurfa bayan escort
Yozgat bayan escort
Erzurum bayan escort
Amasya bayan escort
Çorum bayan escort
Tokat bayan escort
Uşak bayan escort
Van bayan escort
Bolu bayan escort
Burdur bayan escort
Kırşehir bayan escort
Niğde bayan escort
Osmaniye bayan escort
Zonguldak bayan escort
Düzce bayan escort
Edirne bayan escort
Erzincan bayan escort
Karabük bayan escort
Karaman bayan escort
Kastamonu bayan escort
Kırıkkale bayan escort
Kırklareli bayan escort
adana mutlu son masaj
istanbul mutlu son masaj
ankara mutlu son masaj
izmir mutlu son masaj
bursa mutlu son masaj
antalya mutlu son masaj
konya mutlu son masaj
şanlıurfa mutlu son masaj
gaziantep mutlu son masaj
kocaeli mutlu son masaj
mersin mutlu son masaj
diyarbakır mutlu son masaj
hatay mutlu son masaj
manisa mutlu son masaj
kayseri mutlu son masaj
samsun mutlu son masaj
balıkesir mutlu son masaj
kahramanmaraş mutlu son masaj
van mutlu son masaj
aydın mutlu son masaj
tekirdağ mutlu son masaj
sakarya mutlu son masaj
denizli mutlu son masaj
muğla mutlu son masaj
afyon mutlu son masaj
amasya mutlu son masaj
batman mutlu son masaj
çanakkale mutlu son masaj
çorum mutlu son masaj
düzce mutlu son masaj
edirne mutlu son masaj
elazığ mutlu son masaj
erzurum mutlu son masaj
eskişehir mutlu son masaj
giresun mutlu son masaj
ısparta mutlu son masaj
kastamonu mutlu son masaj
uşak mutlu son masaj
kütahya mutlu son masaj
malatya mutlu son masaj
ordu mutlu son masaj
trabzon mutlu son masaj
rize mutlu son masaj
sivas mutlu son masaj
tokat mutlu son masaj
aksaray mutlu son masaj
yalova mutlu son masaj
yozgat mutlu son masaj
zonguldak mutlu son masaj
Arnavutköy bayan escort
Ataşehir bayan escort
Başakşehir bayan escort
Esenler bayan escort
Esenyurt bayan escort
Fatih bayan escort
Gaziosmanpaşa bayan escort
Kağıthane bayan escort
Kartal bayan escort
Küçükçekmece bayan escort
Maltepe bayan escort
Sarıyer bayan escort
Pendik bayan escort
Sultangazi bayan escort
Ümraniye bayan escort
Zeytinburnu bayan escort
Adapazarı bayan escort
Aksu bayan escort
Anamur bayan escort
Antakya bayan escort
Atakum bayan escort
Belek bayan escort
Beykoz bayan escort
Buca bayan escort
Çankaya bayan escort
Çorlu bayan escort
Dalaman bayan escort
Edremit bayan escort
Erdemli bayan escort
Gaziemir bayan escort
Gazipaşa bayan escort
Gölcük bayan escort
Gümbet bayan escort
Gümüşlük bayan escort
İlkadım bayan escort
İnegöl bayan escort
İskenderun bayan escort
Karşıyaka bayan escort
Kaş bayan escort
Kavaklıdere bayan escort
Keçiören bayan escort
Kepez bayan escort
Konak bayan escort
Konyaaltı bayan escort
Köyceğiz bayan escort
Menderes bayan escort
Menemen bayan escort
Menteşe bayan escort
Mezitli bayan escort
Ödemiş bayan escort
Odunpazarı bayan escort
Osmangazi bayan escort
Pamukkale bayan escort
Şahinbey bayan escort
Serdivan bayan escort
Seyhan bayan escort
Side bayan escort
Şile bayan escort
Silifke bayan escort
Silivri bayan escort
Tarsus bayan escort
Tire bayan escort
Torbalı bayan escort
Toroslar bayan escort
Turgutreis bayan escort
Yalıkavak bayan escort
Bandırma bayan escort
Çerkezköy bayan escort
Kahramankazan bayan escort
Elbistan bayan escort
Milas bayan escort
Polatlı bayan escort
Çarşamba bayan escort
Ceyhan bayan escort
Nazilli bayan escort
Söke bayan escort
İznik bayan escort
Susurluk bayan escort
Melikgazi bayan escort
Yıldırım bayan escort
Bafra bayan escort
Akçaabat bayan escort
Salihli bayan escort
Akhisar bayan escort
Soma bayan escort
Turgutlu bayan escort
Yatağan bayan escort
Köyceğiz bayan escort
Merzifon bayan escort
Lüleburgaz bayan escort
Sandıklı bayan escort
Gelibolu bayan escort
Çan bayan escort
Dörtyol bayan escort
Dörtyol bayan escort